Управління закладом

Безпосереднє керівництво діяльністю Центром здійснює директор, який призначається і звільняється з посади Органом управління майном. Вимоги до кандидатів на посаду директора Центру встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства. Директор Центру: - забезпечує реалізацію державної освітньої політики, діє від імені Центру; - розпоряджається майном і коштами відповідно до чинного законодавства і рішень Органу управління майном, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків; - видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов'язкові для учасників навчально-виховного процесу; - здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; - організовує навчально-виховний, корекційно-відновлювальний, лікувальний, реабілітаційний процес, здійснює контроль за його ходом та наслідками, за дотриманням вимог охорони дитинства і праці, відповідає за якість та ефективність роботи Центру, створює необхідні умови для участі учнів (вихованців) у позакласній та позашкільній роботі; - забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів (вихованців) у навчанні; - відповідає за якість та ефективність роботи педагогічного колективу; - забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; - забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; - призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстерень; - контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів (вихованців); - здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність; - за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки всіх працівників Центру; - організовує і спрямовує роботу вчителів, вихователів, медичних працівників щодо психолого-медико-педагогічного вивчення дитини, лікувально-відновлювальної та корекційної роботи; відповідає за правильну організацію навчального процесу, виховання, корекцію вад розвитку, оздоровлення, відновного лікування; - відповідає за прийом дітей згідно з медичними показаннями і правильне комплектування класів; - створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання, виховання та реабілітації учнів; - відповідає за створення необхідних санітарно-гігієнічних умов для вихованців; обладнання Центру навчальним, медичним, корекційним обладнанням; - затверджує режим дня, який забезпечує правильне поєднання навчання, праці і відпочинку, раціональне харчування учнів (вихованців); - несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, загальними зборами (конференцією), власником та Органом управління освітою; - відповідає за збереження майна та його ефективне використання; - щороку звітує про свою роботу на конференції.

В закладі посаду заступника директора з навчально-виховної та корекційної роботи обіймає Сметанюк Олександра Василівна за фахом організатор – методист дошкільного виховання, загальний педагогічний стаж 37 років, у даному закладі на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи працює з вересня 1995 року, кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії». Заступник директора з навчально-виховної, корекційної роботи:

- організовує роботу педагогічного персоналу щодо навчання учнів, з урахуванням пізнавальних можливостей учнів;
- відповідає за виконання спеціальних планів і програм навчання;
-організовує методичну роботу з навчальних предметів, корекційних занять;
-забезпечує єдність навчання, виховання, лікування і корекційної роботи;
- здійснює контроль за успішністю учнів, ефективністю їх навчання і корекційно-відновлювальних занять;- виконує інші обов'язки, передбачені його посадовою інструкцією.

Кiлькiсть переглядiв: 435

Коментарi