Організація навчально-виховного процесу в закладі
Навчально-виховний процес у закладі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, розроблених на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України. Заклад планує свою роботу самостійно. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є навчальний план, розроблений на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України.
Навчальний план школи погоджується з Радою школи і затверджується відповідним органом управління освітою. Режим щоденної роботи з учнями затверджується Радою школи.
Навчальні заняття у школі розпочинаються з 1 вересня і закінчуються 27-28 травня. Навчальна практика та екскурсії проводяться в період навчального року. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняються. Навчально-виховний процес будується на педагогічно-обґрунтованому виборі педагогами змісту, форм і методів навчання та виховання, які забезпечують одержання учнями необхідних знань і вмінь, корекцію вад їхнього психофізичного розвитку, підготовку до самостійного життя і праці.
У школі-інтернат варіативність базової середньої освіти забезпечується наявністю в її змісті таких компонентів: державного (державного стандарту загальної середньої освіти), який визначається Міністерством освіти і науки України; шкільного, який визначається школою з урахуванням особливостей психофізичного стану, інтересів та побажань учнів, їхніх батьків, культурно-етнічних особливостей регіону.
Навчально-виховний процес будується на основі варіативності навчальних планів, програм, підручників, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, і внесення змін та доповнень, зумовлених особливостями стану здоров'я учнів, іншими умовами. У навчально-виховному процесі школи реалізується ідея соціалізації особистості. Навчання і виховання здійснюються диференційовано з урахуванням індивідуальних особливостей і можливостей учнів.
У школі проводяться корекційно-відновлювальні заняття з предметно-практичного навчання, лікувальної фізкультури, логопедії, ритміки, соціально-побутової орієнтації, розширення досвіду соціально-психологічної адаптації та трудової реабілітації, які мають індивідуальну або групову форму в залежності від особливостей розвитку учнів та труднощів навчання. Щотижня з усіма учнями проводиться розвантажувальний день, який передбачає спортивні заходи на свіжому повітрі, походи, відвідування виставок, заняття музикою та співами, тощо.
Домашні завдання у початковому та І-му класах не задаються. Письмові і домашні завдання у наступних початкових класах не обов'язкові. Вони можуть даватись учням з урахуванням корекційних, психо-фізіологічних і педагогічних вимог та індивідуальних особливостей кожного учня.
У випадках, коли учні мають ускладнені форми розумової відсталості, дизграфію, дизлексію, акалькулію і не можуть освоїти програму з окремих предметів, Педагогічна рада школи, за поданням психолого-медико-педагогічної комісії, приймає рішення про переведення їх на навчання за індивідуальним планом. Трудове навчання і професійна орієнтація у школі-інтернаті передбачає систему трудотерапії, спрямовану на відновлення, компенсацію і розвиток трудових умінь та навичок. Трудове навчання будується з урахування можливостей та інтересів учнів, може мати форму професійного навчання. Воно здійснюється у навчально-виробничих майстернях, на навчально-дослідній ділянці під постійним медичним наглядом і суворим дотриманням техніки безпеки. Для занять з трудового і професійного навчання клас ділиться на 2 групи. Комплектування груп за видами праці здійснюється з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів і рекомендацій лікарів.
Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначаєтьсярозкладом уроків, що складається на кожний семестр відповідно досанітарно-гігієнічних і педагогічних вимог з урахуванням індивідуальних можливостей учнів, погоджується Радою школи і навчальних занять. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей і обдарувань.
Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог, з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні, у 2-9 класах оцінка за дванадцятибальною системою.
Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
Тривалість уроків у підготовчих, перших класах початкової школи становить 35 хв., у других-четвертих класах – 40 хв., у п’ятих-десятих класах – 45 хв. При цьому у підготовчих, перших-четвертих класах після 15 хв. уроку, у п’ятих-десятих класах після 20 хв. уроку проводяться рухливі внутрішні перерви. Тривалість перерв 10 хв. між уроками. Велика перерва у перших- четвертих класах після другого уроку – 20 хв., у п’ятих-десятих класах після третього уроку – 20 хв. Випускники, які закінчили школу-інтернат, отримують свідоцтво про закінчення спеціальної загальноосвітньої школи, що дає право на вступ до професійно-технічного навчального закладу з урахуванням рекомендацій лікарів.
Мова навчання й виховання в навчально- реабілітаційному центрі визначається відповідно до Конституції України, Закон України про мови.
Кiлькiсть переглядiв: 388

Коментарi